İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2014/7252 (18.2.2015 t. 29271 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/7252

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 62970 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oram (İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayn olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi almır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmalan çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararma ekli V sayılı listede yer alması dummunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI*

1

2

3

4

8

5

6

7

İGV
(%)

İGV
(%)

İGV
(%)

İGV
(%)

5701.10.10.00.12

Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.10.10.00.13

Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.10.90.00.11

Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.10.90.00.12

Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.10.90.00.13

Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.10.90.00.14

Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.90.10.00.12

Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.90.10.00.13

Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.90.10.00.21

El yapımı olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.90.10.00.31

El yapımı olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.90.10.00.41

El yapımı olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.90.90.10.11

El yapımı olanlar

0

0

0

45

45

45

45

5701.90.90.90.11

El yapımı olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5701.90.90.90.21

El yapımı olanlar

0

0

0

50

50

50

50

5702.10.00.10.00

Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler

0

0

0

45

45

45

45

5702.10.00.90.11

Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler

0

0

0

50

50

50

50

5702.10.00.90.19

Diğerleri

0

0

0

50

50

50

50

5805.00.00.00.00

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın)

0

0

0

50

50

50

50

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova. 
2 : Güney Kore. ; 
3 : Morityus. 
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik
Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler ; 
8 : Diğer Ülkeler

İmer Gümrük © 2014. Tüm Hakları Saklıdır.